Prywatność

Polityka Prywatności - Nauczanie języków obcych Iwona Kirdzik "Po sąsiedzku"

Ważna od: 25.05.2018


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nauczanie Języków Obcych Iwona Joanna Kirdzik „Po sąsiedzku” ul. Junacka 11/2 71-949 Szczecin, NIP: 851-24-50-443, REGON: 811810613

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ikirdzik@posasiedzku.eu


OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Administrator danych zobowiązuje się do zachowania:

    poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
    integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
    dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

    ZAPYTANIE O OFERTĘ

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie Państwo podają nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

    ZAWARCIE UMOWY

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym lub podczas spotkania w "Po sąsiedzku" - nauczanie języków obcych, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie Państwo nam podają.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

    ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI:

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie Państwo podają nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Państwa zgoda na przetwarzanie danych.

    ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez państwa w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

    MARKETING NASZYCH USŁUG

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa podczas wypełnienie formularza na stronie lub podczas spotkania w "Po sąsiedzku" - nauczanie języków obcych.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww. procesów. Zainicjowanie kontaktu z Państwa strony, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępniamy Państwa dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Państwem skontaktować, w celu na jaki wyrazili Państwo zgodę.

Państwa dane będą udostępnione organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja łączących nas umów, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty wspierające działalność gospodarczą Administratora danych, w tym w szczególności świadczące na rzecz Administratora danych usługi podwykonawstwa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi: doradcze, księgowe, finansowe, prawne, informatyczne.


OKRES PRZECHOWYWANIE DANYCH

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu:

    rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.
    ofertowym – przez okres 12 miesięcy
    nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy
    marketingu naszych usług i produktów – przez okres 24 miesięcy
    w pozostałych celach wymienionych W niniejszej polityce prywatności - przez okres 12 miesięcy


UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU W PRZETWARZANIEM DANYCH

 Przysługują Państwu następujące prawa:

    prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie powyższe prawa mogą Państwo realizować poprzez kontakt mailowy po adresem ikirdzik@posasiedzku.eu . W celu zastosowania się do dyspozycji wynikających z niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Państwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy.


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nauczanie Języków Obcych Iwona Kirdzik „Po sąsiedzku” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana Polityki prywatności może wynikać z potrzeby jej dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub też zmian zakresu usług oferowanych przez Nauczanie Języków Obcych Iwona Joanna Kirdzik „Po sąsiedzku”. Każda zmiana Polityki prywatności będzie oznaczana poprzez wprowadzenie zmiany w polu „Ważna od:”. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z informacjami o ewentualnych zmianach.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Po sąsiedzku

ul. Junacka 11/2
71-495 Szczecin

tel. 091 426 14 57
kom. 609 504 017

e-mail: ikirdzik@posasiedzku.eu

 

Dane do wpłat

Numer konta na jakie należy wpłacać należność za nauczanie języków obcych:

Nauczanie języków obcych Iwona Kirdzik

ul. Junacka 11/2
71-494 Szczecin

Bank Pekao BP nr konta 48 1020 4795 0000 9302 0364 9597

Tytułem:    za miesiąc  ............... za osobę …………… .